Doanh nghiệp/nhóm khởi nghiệp của bạn định hướng về công nghệ, kỹ thuật và bạn có thể tạo ra được các phần mềm, công cụ, website phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Có 1 câu hỏi đặt ra là bạn có cần 1…